Административни услуги

1. Издаване на диплома за средно образование

2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Заявление дубликати -  изтегли

3. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

4. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

6. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

7. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

8. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Заявление преместване - изтегли