Микробиология

1. Предмет на микробиологията

2. Бактерии

3. Бактериална клетъчна стена

4. Повърхностни бактериални структури капсула, ресни, пили

5. Клетъчна мембрана, цитоплазма, рибозоми, нуклеоид

6. Спори и спорообразуване

7. Растеж и размножаване на бактериите

8. Рикетсии, хламидии и микоплазми

9. Актиномицети

10. Дрожди

11. Плесенни гъби

12. Химичен състав на микроорганизмите

13. Същност и механизъм на хранене при микроорганизмите

14. Хранителни среди

15. Типове хранене при микроорганизмите

16. Биоенергийни процеси при микроорганизмите

17. Катализа на биоенергийните процеси

18. Катаболизъм на глюкозата

19. Ферментации

20. Дишане при микроорганизмите

21. Бактериална фотосинтеза

22. Метаболизъм на въглехидратите и липидите

23. Метаболизъм на азотсъдържащи вещества

24. Продукти на обмяната на веществата

25. Влияние на физичните фактори на средата върху микроорганизмите

26. Влияние на химични и биологични фактори върху микроорганизмите

27. Роля на микрооргнизмите в кръговрата на веществата

28. Организация на прокариотния геном

29. Мутации

30. Обмен на генетичен материал между прокариоти

31. Селекция на микроорганизмите

32. Генно инженерство

33. Видово определяне на микроорганизмите

34. Съхраняване на микроорганизмите

35. Разпространение на МО във водата

36. Микрофлора на различни водни басейни

37. Причинители на заболявания във водата

38. Разпространение на МО в почвата

39. Разпространение на микроорганизмите във въздуха

40. Разпространение на микроорганизмите в хранителните

41. Микробни технологии

42. Култивиране на микроорганизмите

43. Бактерийни торове и растежни регулатори

44. Микробни инсектициди

45. Синтез на микробен протеин

46. Антибиотици за медицински цели

47. Витамини

48. Микробен синтез на ензими и аминокиселини

49. Приложение на микроорганизми в биогеотехнологииите

50. Приложение на микроорганизми в екобиотехнологията

51. Предметът, задачите и развитие на сапробиологията

52. Способност на водоемите да се самопречистват

53. Сапробни системи

54. Предмет и задачи на водната токсикология

55. Класификация и характеристика на отпадните води

Темите са подготвени като е използвана следната литература:

  1. Микробиология. Ваня Илиева Изд. Нови знания
  2. Микробиология. И. Мургов и кол. Първа и втора част Изд. Земиздат
  3. Изображения в сайтове достигнати в интернет за онагледяване