Проекти

  • Проект BG05M2OP001-2.014-0001  „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни  и инвестиционни фондове“
  • Проект BG05M2OP001-5.001-0001   „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“,  финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни  и инвестиционни фондове“
  • Проект BG05M2OP001-2.011-0001   „Подкрепа за успех“,  финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни  и инвестиционни фондове“
  • Проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000079284 „Добри практики за европейски туризъм“