Проект „Обучение, практики и инициативи в туризма (ОПИТ)“

opit„Обучение, практики и инициативи в туризма (ОПИТ)“

Проектът „Обучение, практики и инициативи в туризма (ОПИТ)“ е резултат от съвместните усилия на консорциум, в който роля на кандидатстваща и координираща организация има Български Младежки Форум. „ОПИТ“ бе одобрен от българската национална агенция “Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)” по програма „Еразъм+“, КА1: Ключово действие 1: Образователна мобилност на физически лица, поддейност „Мобилност в областта на образованието, обучението и младежта“ и по-конкретно „Мобилност на учащи и персонал в областта на професионалното образование и обучение“.Проектът цели надграждане на теоретичните знания, умения и компетенции на 80 ученика от 3 професионални гимназии (ПГ) по туризъм, ресторантьорство и хранително-вкусови технологии от различни региони в страната, а именно Професионална гимназия по туризъм и администрация „Алеко Константинов“ гр. Сапарева баня, Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии гр. Дупница и Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца. Той ще се реализира чрез двуседмично практическо обучение от 16 до 30 април 2015 г. на реално работно място в хотелски комплекс в Anastasia Resort & Spa 5*, намиращ се в Неа Сиони, Гърция. Градчето е разположено в южния край на полуостров Касандра, на брега на Солунския залив, на 110 км от Солун. Учениците ще бъдат подбрани от паралелките обучаващи за администратор хотелско обслужване, мениджър хотел, офис-асистент, ресторантьорство и кетъринг на база техните личностни компетенции и опит придобити по време на обучителния процес в гимназиите. Подборът ще бъде организиран посредством селекционна комисия със съдействието на педагозите от ПГ, участващи в консорциума. Сред заложените критерии за подбор са базовата подготовка в сферата на туризма, доброто владеене на чужд език, мотивираност и желание за реализация. По време на мобилността обучаващите се ще могат да се запознаят на практика с цялостната дейност на хотела и неговия персонал – от самото настаняване на гостите на хотела до тяхното изпращане. Учениците ще могат да участват в работа на рецепцията, мениджъра, кухнята, лоби бара, ресторанта, помощния екип на хотела и всички лица отговарящи за поддръжка, обслужване и логистика на хотела.

Проектът ще допринесе за усъвършенстване и разширяване на професионалните компетенции на участниците, ще се повиши мотивацията на учениците за активно участие в учебния процес и използване на възможностите активно надграждане на знания и умения или учене през целия живот. Участниците ще повишат езиковата си подготовка до ниво самостоятелно ползване на английски език, както и ползване на специфична за професията терминология. С провеждането на планираната образователна мобилност учениците ще придобият умения, като акуратност, точност, дисциплина и способност за работа в екип, като ще се запознаят с водещите тенденции, изисквания и критерии за качество в туристическия сектор в Европа. Учениците ще се придобият реална представа за нуждите на бизнеса и условията на пазара на труда и ще повишат пригодността си за заетост. Двуседмичната мобилност в чужбина, реализирана на реални работни места, ще се признае за премината производствена практика след успешното завръщане в България.

От друга страна, създаването на консорциум между няколко институции и организации в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) от различни региони в страната, заедно с подкрепата на представители на бизнеса ще помогне за разпространяване на резултатите, опита и добрите практики сред значително по-голяма аудитория и потенциално заинтересовани страни. Това от своя страна съществено ще разшири въздействието от успешната реализация на планираните проектни дейности, както на местно, така и на регионално ниво.

Ефективната реализация и постигането на планираните цели на проект „ОПИТ“ ще допринесе за повишаване атрактивността и популярността на ПОО, ще съдейства за изграждане на ефективна връзка между бизнеса и образованието и помогне за затваряне на цикъла от обучение – практика – реализация на пазара на труда.