Документи

План за сигурност

Правилник за дейността на училището

Годишен план

Единни правила за поведение и ценности на училищно ниво

Мерки за повишаване качеството на образование

Организация на учебния процес

Правила за водене на електронен дневник

Правила за обучение в ОРЕС

Правила за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Правила за условия и ред за получаване на стипендии

Училищна програма за извънкласна дейност "Занимания по интереси"

Училищна програма за работа с родители

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

План за подкрепа на личностното развитие на учениците

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План-програма на комисия за превенция на противообществените прояви на учениците и предотвратяване на риска от насилие в училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Етичен кодекс

Система за поощрения и награди на ученици, персонал и родители в ПГХВХТ

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за пропусквателния режим

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Стратегия за развитие за периода от 2023 до 2028 година

Механизъм и алгоритъм за противодействие на употреба на наркотици

План за защита при бедствия на пребиваващите в ПГХВХТ

Процедура по информиране за възникнали инциденти или други извънредни обстоятелства и за действия на персонала при кризисни ситуации