Документи

Правилник за дейността на училището

Годишен план

Единни правила за поведение и ценности на училищно ниво

Мерки за повишаване качеството на образование

Организация на учебния процес

Правила за водене на електронен дневник

Правила за обучение в ОРЕС

Правила за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

Правила за условия и ред за получаване на стипендии

Училищна програма за извънкласна дейност "Занимания по интереси"

Училищна програма за работа с родители

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

План за подкрепа на личностното развитие на учениците

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Етичен кодекс

Правилник за вътрешния трудов ред