Актуално


На вниманието на всички зрелостници!

– За учениците с професия "Готвач" на 20 май 2024 г. от 8:30 часа е задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта теория. Изпитът по практика на професията ще се проведе в два последователни дни, на 21 и 22 май 2024 г., от 11:00 часа в учебните кухни на ПГХВХТ.

– За учениците с професия "Лаборант" в продължение на два дни, 21 и 22 май 2024 г., от 11:00 часа в кабинет № 18 ще се проведе защита на дипломен проект в частта теория. Изпитът по практика ще се проведе по график в същите дни след изпита по теория в кабинет № 19.

На 30 и 31 май 2024 г. всички зрелостници могат да се запознаят с окончателните резултати и да видят рецензиите си. Учениците с професия "Готвач" да се обърнат към г-жа Величка Милчева, а учениците от професия "Лаборант" към г-жа Христина Велинова-Григорова.

 


20.09.2023 г.

Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии гр. Дупница стартира своя проект "Успешни учители в мултикултурната класна стая" по програма "Еразъм +", № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000130411. Този проект се финансира със средства от Европейския съюз чрез програма "Еразъм +".

Настоящият проект е разработен с оглед на съвременните предизвикателства в образованието и иновациите, изискващи специфична подготовка на училищните кадри. Целите на проекта включват разширяването на международна дейност в училището, развитие на нови партньорства, обмен на добри практики и споделяне на експертен опит от международни обучители. Също така, училищното ръководство има за цел да осигури придобиването на нови знания, умения и компетенции от педагогическия състав за преодоляване на предизвикателствата в културно и етнически разнообразната училищна среда. Проектът цели и да подпомогне обмена на добри практики за мултикултурното преподаване и учене чрез методи за приобщаващото образование.

Сред ключовите дейности в рамките на проекта е участието на част от учителския състав в обучение "Diversity in the Classroom: Teaching Inclusion for Overcoming Prejudices and Discrimination". Това обучение ще се проведе от Международен обучителен център "Девам" в гр. Истанбул, Турция. Участието в това обучение ще позволи на учителите да развият и усъвършенстват своите компетенции в областта на културното многообразие, образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, както и в интеркултурната комуникация в мултикултурната класна стая. Резултатът от този обмен ще бъде постигането на по-високо ниво на професионална квалификация на педагогическия състав, отговаряйки на актуалните предизвикателства на 21-ви век, свързани с демографските реалности в нашия регион.

 


18.09.2023 г.

МНОГО ВАЖНО!

Както знаете, от 1 октомври 2023 г. допуснати отсъствия по здравословни причини от учениците, ще се извиняват само с електронни медицински бележки.

След обявяването на промяната, инициирана съвместно от Министерството на образованието и науката, Министерството на електронното управление и Министерството на здравеопазването, последваха редица въпроси към институциите и в социалните мрежи. 

В тази връзка ви предоставяме в обобщен вид най-често задаваните въпроси и предоставената информация от ведомствата. Същата е публикувана и на сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/news/5550


На 15 септември 2023 г. от 9:30 часа в двора на училището

тържествено ще бъде открита новата учебна 2023-2024 година.

 

На 19.09.2023 г. (вторник) от 17:30 часа ще се проведе общоучилищна родителска среща.

Дневен ред на родителската среща:

1. Запознаване с Правилника за дейността на училището.

2. Запознаване с Правилника за здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

3. Запознаване с Етичния кодекс.

4. Запознаване с организацията на учебния ден.

5. Запознаване на родителите с графика на консултации, класни и контролни работи, приемното време на класния ръководител.

6. Избор на родителски актив на класа.

7. Запознаване с Училищния механизъм за борба с насилието и тормоза.

8. Запознаване с проект "Занимания по интереси".

9. Запознаване на родителите на учениците от паралелките 11б и 12б клас с правилата за провеждане на практика в реална работна среда в завода на Тева Фарма ЕАД в гр. Дупница.


На вниманието на всички зрелостници!

– За учениците с професия "Готвач" на 23 май 2023 г. от 8:30 часа е задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта теория. Изпитът по практика на професията ще се проведе в два последователни дни, на 29 и 30 май 2023 г., от 11:00 часа в учебните кухни на ПГХВХТ.

– За учениците с професия "Лаборант" в продължение на три дни на 29, 30 и 31 май 2023 г., от 11:00 часа в кабинет № 5 ще се проведе защита на дипломен проект в частта теория. Изпитът по практика ще се проведе на 5 и 6 юни 2023 г. в кабинет № 18 от 11:00 часа.

На 7, 8 и 9 юни 2023 г. всички зрелостници могат да се запознаят с окончателните резултати и да видят рецензиите си. Учениците с професия "Готвач" да се обърнат към г-жа Мария Петрова, а учениците от професия "Лаборант" към г-жа Галина Кирилова.


22 май 2023 г. (понеделник) е определен за неучебен ден, но присъствен. Ще бъде проведен спортен празник. Начало 9:30 часа в двора на училището. 


24 март 2023 г. (петък) е определен за неучебен ден, но присъствен. Ще бъде проведен спортен празник. Начало 9:30 часа в двора на училището.


 

ВАЖНО!!! КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ Е 27 ФЕВРУАРИ 2023 г. 

Информация относно условията за получаване на стипендии ще намерите в меню "За учениците", подменю "Стипендии".


 

На вниманието на учениците от 11а и 12а клас!

От днес 20.09.2022 г. започва процедурата за селекция на участници, които ще вземат участие в предвидената мобилност по проект „Добри практики за европейски туризъм“ №2022-1-BG01-KA122-VET-000079284. Мобилността предвижда успешно представилите се при селекцията ученици да преминат през 12-дневна практика на реално работно място, подсигурено от нашите партньори от Република Турция.  

Повече информация в меню Проекти, проект „Добри практики за европейски туризъм“.