Актуално

На 19.09.2022 г. (понеделник) от 18:00 часа ще се проведат онлайн родителски срещи в Тиймс (достъп с училищните акаунти на учениците в екип "Час на класа") с паралелките 9а, 9б, 10а, 10б, 11а, 11б, 12а и 12б.

На 20.09.2022 г. (вторник) от 17:30 часа ще се проведат присъствени родителски срещи на паралелките 8а (1 етаж, стая 4) и 8б (трети етаж, стая 14).

Дневен ред на родителските срещи:

1. Запознаване с Правилника за дейността на училището.

2. Запознаване с Правилника за здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

3. Запознаване с Етичния кодекс.

4. Запознаване с организацията на учебния ден.

5. Запознаване на родителите с графика на консултации, класни и контролни работи, приемното време на класния ръководител.

6. Избор на родителски актив на класа.

7. Запознаване с Училищния механизъм за борба с насилието и тормоза.

8. Запознаване с проект "Занимания по интереси".

9. Запознаване с правила за работа на ПГХВХТ през учебната 2022-2023 г. в условията на Ковид-19.

10. Запознаване на родителите на учениците от паралелките 11б и 12б клас с правилата за провеждане на практика в реална работна среда в завода на Тева Фарма ЕАД в гр. Дупница.

 

 

 

На 15 септември 2022 г. от 9:30 часа в двора на училището

тържествено ще бъде открита новата учебна 2022-2023 година.