Актуално


МНОГО ВАЖНО!

Както знаете, от 1 октомври 2023 г. допуснати отсъствия по здравословни причини от учениците, ще се извиняват само с електронни медицински бележки.

След обявяването на промяната, инициирана съвместно от Министерството на образованието и науката, Министерството на електронното управление и Министерството на здравеопазването, последваха редица въпроси към институциите и в социалните мрежи. 

В тази връзка ви предоставяме в обобщен вид най-често задаваните въпроси и предоставената информация от ведомствата. Същата е публикувана и на сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/news/5550


На 15 септември 2023 г. от 9:30 часа в двора на училището

тържествено ще бъде открита новата учебна 2023-2024 година.

 

На 19.09.2023 г. (вторник) от 17:30 часа ще се проведе общоучилищна родителска среща.

Дневен ред на родителската среща:

1. Запознаване с Правилника за дейността на училището.

2. Запознаване с Правилника за здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

3. Запознаване с Етичния кодекс.

4. Запознаване с организацията на учебния ден.

5. Запознаване на родителите с графика на консултации, класни и контролни работи, приемното време на класния ръководител.

6. Избор на родителски актив на класа.

7. Запознаване с Училищния механизъм за борба с насилието и тормоза.

8. Запознаване с проект "Занимания по интереси".

9. Запознаване на родителите на учениците от паралелките 11б и 12б клас с правилата за провеждане на практика в реална работна среда в завода на Тева Фарма ЕАД в гр. Дупница.


На вниманието на всички зрелостници!

– За учениците с професия "Готвач" на 23 май 2023 г. от 8:30 часа е задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта теория. Изпитът по практика на професията ще се проведе в два последователни дни, на 29 и 30 май 2023 г., от 11:00 часа в учебните кухни на ПГХВХТ.

– За учениците с професия "Лаборант" в продължение на три дни на 29, 30 и 31 май 2023 г., от 11:00 часа в кабинет № 5 ще се проведе защита на дипломен проект в частта теория. Изпитът по практика ще се проведе на 5 и 6 юни 2023 г. в кабинет № 18 от 11:00 часа.

На 7, 8 и 9 юни 2023 г. всички зрелостници могат да се запознаят с окончателните резултати и да видят рецензиите си. Учениците с професия "Готвач" да се обърнат към г-жа Мария Петрова, а учениците от професия "Лаборант" към г-жа Галина Кирилова.


22 май 2023 г. (понеделник) е определен за неучебен ден, но присъствен. Ще бъде проведен спортен празник. Начало 9:30 часа в двора на училището. 


24 март 2023 г. (петък) е определен за неучебен ден, но присъствен. Ще бъде проведен спортен празник. Начало 9:30 часа в двора на училището.


 

ВАЖНО!!! КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ Е 27 ФЕВРУАРИ 2023 г. 

Информация относно условията за получаване на стипендии ще намерите в меню "За учениците", подменю "Стипендии".


 

На вниманието на учениците от 11а и 12а клас!

От днес 20.09.2022 г. започва процедурата за селекция на участници, които ще вземат участие в предвидената мобилност по проект „Добри практики за европейски туризъм“ №2022-1-BG01-KA122-VET-000079284. Мобилността предвижда успешно представилите се при селекцията ученици да преминат през 12-дневна практика на реално работно място, подсигурено от нашите партньори от Република Турция.  

Повече информация в меню Проекти, проект „Добри практики за европейски туризъм“.