Актуално


24 март 2023 г. (петък) е определен за неучебен ден, но присъствен. Ще бъде проведен спортен празник. Начало 9:30 часа в двора на училището.


 

ВАЖНО!!! КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ Е 27 ФЕВРУАРИ 2023 г. 

Информация относно условията за получаване на стипендии ще намерите в меню "За учениците", подменю "Стипендии".


 

На вниманието на учениците от 11а и 12а клас!

От днес 20.09.2022 г. започва процедурата за селекция на участници, които ще вземат участие в предвидената мобилност по проект „Добри практики за европейски туризъм“ №2022-1-BG01-KA122-VET-000079284. Мобилността предвижда успешно представилите се при селекцията ученици да преминат през 12-дневна практика на реално работно място, подсигурено от нашите партньори от Република Турция.  

Повече информация в меню Проекти, проект „Добри практики за европейски туризъм“.


  

На 19.09.2022 г. (понеделник) от 18:00 часа ще се проведат онлайн родителски срещи в Тиймс (достъп с училищните акаунти на учениците в екип "Час на класа") с паралелките 9а, 9б, 10а, 10б, 11а, 11б, 12а и 12б.

На 20.09.2022 г. (вторник) от 17:30 часа ще се проведат присъствени родителски срещи на паралелките 8а (1 етаж, стая 4) и 8б (трети етаж, стая 14).

Дневен ред на родителските срещи:

1. Запознаване с Правилника за дейността на училището.

2. Запознаване с Правилника за здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

3. Запознаване с Етичния кодекс.

4. Запознаване с организацията на учебния ден.

5. Запознаване на родителите с графика на консултации, класни и контролни работи, приемното време на класния ръководител.

6. Избор на родителски актив на класа.

7. Запознаване с Училищния механизъм за борба с насилието и тормоза.

8. Запознаване с проект "Занимания по интереси".

9. Запознаване с правила за работа на ПГХВХТ през учебната 2022-2023 г. в условията на Ковид-19.

10. Запознаване на родителите на учениците от паралелките 11б и 12б клас с правилата за провеждане на практика в реална работна среда в завода на Тева Фарма ЕАД в гр. Дупница.

 

 

 

На 15 септември 2022 г. от 9:30 часа в двора на училището

тържествено ще бъде открита новата учебна 2022-2023 година.