Биохимия

Биохимия – практически упражнения

Биохимия – теория

Раздел Молекулен състав на организмите

1. Предмет на биохимията

2. Монозахариди

3. Полизахариди

4. Липиди

5. Аминокиселини

6. Връзки в белтъчната молекула

7. Структура на белтъците

8. Състав на нуклеиновите киселини

9. Структура на ДНК. РНК

10. Свойства и биологични функции на нуклеиновте киселини

11. Физикохимични свойства и класификация на белтъците

Раздел Ензими

1. Значение, класификация и химична природа

2. Механизъм на ензимното действие

3. Специфичност на ензимното действие

4. Ензимна кинетика

5. Влияние на температурата и рН

6. Потискане и активиране на ензимното действие

Раздел Обмяна на веществата

1. Единство и многообразие на обменните процеси

2. Тип на обмяната на веществата

3. Характеристика на окислително-редукционните процеси в биосферата

4. Богати на енергия връзки

5. Общ преглед на метаболизма

6. Гликолитичен обменен път

7. Цикъл на Кребс

 

Тест  Обмяна на веществата