История

Летоброенето на училището започва през 1939 г., когато в с. Рила е основано Практическо училище по тютюнопроизводство и технология на тютюневите изделия. Училището започва своята дейност с една паралелка с прием на 25 ученика след завършване на седми клас, не по-възрастни от 25 години. За кратко време училището се утвърждава като ковачница на кадри за нуждите на тютюнопроизводството в цяла Югозападна България.

В началото на учебната 1941/1942 година училището е преместено в гр. Дупница с цел да бъде създадена по-добра материална база и да се доближи до производствените предприятия. За учебна сграда е предоставено бившето училище „Кирил и Методий“ намиращо се в двора на черквата „Св. Георги“. За практическата подготовка на учениците е предоставена 60 дк земя за производство на тютюн.

Живеенето в общежитието е било задължително и в първите години всички ученици ползвали безплатна храна и безплатно униформено облекло. В практическото училище учениците излизали в градски отпуск, след обстоен преглед на униформеното облекло. Директор на първото училище бил Цветан Димитров, а по-късно директор е г-н Боян Киселички. Дълги години директор е и Атанас Попов, допринесъл много за създаване на материалната база.

По инициатива на Боян Киселички и Атанас Попов през 1961 г. практическото училище прераства в Техникум със срок на обучение 4 години. След завършване на обучението учениците получавали диплом за завършено средно образование с право да следват във висши учебни заведения. Успоредно с обучението и възпитанието учителите са полагали неимоверни усилия за изграждане на солидна материална база където учениците получавали начални умения и навици, които по-късно доказвали в производствените предприятия. Училището растяло и се увеличавал с броя на паралелките.

Създавали се необходимите учебни работилници. Недостатъчна се оказала и съществуващата учебна сграда. През 1963/1964 година Министерство на земеделието отпуснало средства за изграждане надстройка на учебната сграда. Липсвала строителна организация, която да изпълни проекта. Учителският колектив и директорът Атанас Попов решават сами да поемат обекта с помощта на учениците до намиране на строителна организация.

С участието на малко строители средствата били усвоени своевременно. И днес ние изказваме нашето възхищение от тези хора, които са умеели не само да обучават и възпитават, но са участвали пряко в създаването на материалната база. През учебната 1973/1974 година са разкрити две паралелки със срок на обучение три години за подготовка на изпълнителски кадри в механизацията на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

През 1990 година след въвеждането на специалностите "Химични технологии" и "Биотехнологии", техникумът се превръща в Техникум по хранително-вкусова и химическа промишленост. От 2003 г. е Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии.

Училището се развива през годините под умелото ръководство на директорите г-н Говедарски, г-н Бачев, г-жа Гергинова, г-жа Недялкова и инж. Венеция Соколова. От 2018 година директор на училището е г-жа Виолета Стефанова – Савова.

Получената общообразователна и професионална подготовка дава възможност на завършилите обучението да започнат работа в предприятията на хранително-вкусовата и химическа промишленост или да продължат обучението си във ВУЗ. Обучението на учениците се осъществява от учители с необходимия образователен ценз, чиято основна задача е да създадат добре подготвени специалисти по съответните професионални направления и конкурентноспособни на трудовия пазар.